About Me

Danh sách 126 quận huyện phường xã của Tỉnh Bắc Ninh tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bắc Ninh, đây là thông tin 126 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 126 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bắc Ninhmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Vũ Ninh
Xem đường đi đến Phường Vũ Ninh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vũ Ninh
2. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Đáp Cầu
3. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Thị Cầu
4. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Kinh Bắc
5. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Vệ An
6. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Tiền An
Xem đường đi đến Phường Tiền An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiền An
7. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Đại Phúc
Xem đường đi đến Phường Đại Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Phúc
8. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Ninh Xá
Xem đường đi đến Phường Ninh Xá
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Xá
9. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Suối Hoa
Xem đường đi đến Phường Suối Hoa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Suối Hoa
10. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Võ Cường
11. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Hòa Long
Xem đường đi đến Phường Hòa Long
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Long
12. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Vạn An
13. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Khúc Xuyên
14. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Phong Khê
15. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Kim Chân
16. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Vân Dương
17. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Nam Sơn
Xem đường đi đến Phường Nam Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Sơn
18. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Khắc Niệm
19. Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
Phường Hạp Lĩnh
20. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Thị trấn Chờ
21. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Dũng Liệt
22. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Tam Đa
Xem đường đi đến Xã Tam Đa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Đa
23. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Tam Giang
Xem đường đi đến Xã Tam Giang
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Giang
24. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Yên Trung
Xem đường đi đến Xã Yên Trung
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Trung
25. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Thụy Hòa
26. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Hòa Tiến
Xem đường đi đến Xã Hòa Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tiến
27. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Đông Tiến
Xem đường đi đến Xã Đông Tiến
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Tiến
28. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Yên Phụ
Xem đường đi đến Xã Yên Phụ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Phụ
29. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Trung Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Trung Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Nghĩa
30. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Đông Phong
Xem đường đi đến Xã Đông Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Phong
31. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Long Châu
Xem đường đi đến Xã Long Châu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Châu
32. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Văn Môn
33. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
Xã Đông Thọ
Xem đường đi đến Xã Đông Thọ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thọ
34. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Thị trấn Phố Mới
35. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Việt Thống
36. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Đại Xuân
37. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Nhân Hòa
Xem đường đi đến Xã Nhân Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Hòa
38. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Bằng An
39. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Phương Liễu
40. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Quế Tân
41. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Phù Lương
42. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Phù Lãng
43. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Phượng Mao
44. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Việt Hùng
Xem đường đi đến Xã Việt Hùng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Việt Hùng
45. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Ngọc Xá
46. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Châu Phong
Xem đường đi đến Xã Châu Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Châu Phong
47. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Bồng Lai
48. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Cách Bi
49. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Đào Viên
Xem đường đi đến Xã Đào Viên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đào Viên
50. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Yên Giả
51. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Mộ Đạo
52. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Đức Long
Xem đường đi đến Xã Đức Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Long
53. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Chi Lăng
Xem đường đi đến Xã Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
54. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
Xã Hán Quảng
55. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Thị trấn Lim
56. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Phú Lâm
Xem đường đi đến Xã Phú Lâm
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lâm
57. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Nội Duệ
58. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Liên Bão
59. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Hiên Vân
60. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Hoàn Sơn
61. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Lạc Vệ
62. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Việt Đoàn
63. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Phật Tích
64. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Tân Chi
65. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Đại Đồng
Xem đường đi đến Xã Đại Đồng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Đồng
66. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Tri Phương
Xem đường đi đến Xã Tri Phương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tri Phương
67. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Minh Đạo
68. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
Xã Cảnh Hưng
69. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Đông Ngàn
70. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Tam Sơn
Xem đường đi đến Phường Tam Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Sơn
71. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Hương Mạc
72. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Tương Giang
73. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Phù Khê
74. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Đồng Kỵ
75. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Trang Hạ
76. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Đồng Nguyên
77. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Châu Khê
Xem đường đi đến Phường Châu Khê
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Châu Khê
78. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Tân Hồng
Xem đường đi đến Phường Tân Hồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hồng
79. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Đình Bảng
80. Tỉnh Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Phường Phù Chẩn
81. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Thị trấn Hồ
82. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Hoài Thượng
83. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Đại Đồng Thành
84. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Mão Điền
85. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Song Hồ
86. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Đình Tổ
87. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã An Bình
Xem đường đi đến Xã An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
88. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Trí Quả
89. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Gia Đông
90. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Thanh Khương
91. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Trạm Lộ
92. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Xuân Lâm
Xem đường đi đến Xã Xuân Lâm
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Lâm
93. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Hà Mãn
94. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Ngũ Thái
95. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Nguyệt Đức
Xem đường đi đến Xã Nguyệt Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nguyệt Đức
96. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Ninh Xá
Xem đường đi đến Xã Ninh Xá
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Xá
97. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Nghĩa Đạo
98. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Thuận Thành
Xã Song Liễu
99. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Thị trấn Gia Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Gia Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Bình
100. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Vạn Ninh
Xem đường đi đến Xã Vạn Ninh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Ninh
101. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Thái Bảo
102. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Giang Sơn
103. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Cao Đức
104. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Đại Lai
105. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Song Giang
106. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Bình Dương
Xem đường đi đến Xã Bình Dương
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Dương
107. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Lãng Ngâm
108. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Nhân Thắng
109. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Xuân Lai
Xem đường đi đến Xã Xuân Lai
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Lai
110. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Đông Cứu
111. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Đại Bái
112. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
Xã Quỳnh Phú
113. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Thị trấn Thứa
114. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã An Thịnh
Xem đường đi đến Xã An Thịnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thịnh
115. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Trung Kênh
116. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Phú Hòa
Xem đường đi đến Xã Phú Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hòa
117. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Mỹ Hương
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hương
118. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Tân Lãng
119. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Quảng Phú
Xem đường đi đến Xã Quảng Phú
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Phú
120. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Trừng Xá
121. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Lai Hạ
122. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Trung Chính
Xem đường đi đến Xã Trung Chính
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Chính
123. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
124. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Bình Định
Xem đường đi đến Xã Bình Định
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Định
125. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Phú Lương
Xem đường đi đến Xã Phú Lương
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lương
126. Tỉnh Bắc Ninh
Huyện Lương Tài
Xã Lâm Thao
Xem đường đi đến Xã Lâm Thao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lâm Thao

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!