About Me

Danh sách 101 quận huyện phường xã của Tỉnh Cà Mau tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Cà Mau, đây là thông tin 101 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 101 quận huyện hành chánh của Tỉnh Cà Maumới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 9
Xem đường đi đến Phường 9
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 9
2. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 4
Xem đường đi đến Phường 4
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 4
3. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
4. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 5
Xem đường đi đến Phường 5
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 5
5. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
6. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 8
Xem đường đi đến Phường 8
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 8
7. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 6
Xem đường đi đến Phường 6
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 6
8. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường 7
Xem đường đi đến Phường 7
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 7
9. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường Tân Xuyên
10. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã An Xuyên
11. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Phường Tân Thành
Xem đường đi đến Phường Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
12. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
13. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Tắc Vân
14. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Lý Văn Lâm
15. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Định Bình
Xem đường đi đến Xã Định Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định Bình
16. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Hòa Thành
Xem đường đi đến Xã Hòa Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thành
17. Tỉnh Cà Mau
Thành phố Cà Mau
Xã Hòa Tân
Xem đường đi đến Xã Hòa Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tân
18. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Thị trấn U Minh
19. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh Hòa
Xem đường đi đến Xã Khánh Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Hòa
20. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh Thuận
21. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh Tiến
22. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Nguyễn Phích
23. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh Lâm
24. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh An
Xem đường đi đến Xã Khánh An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh An
25. Tỉnh Cà Mau
Huyện U Minh
Xã Khánh Hội
Xem đường đi đến Xã Khánh Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Hội
26. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Thị trấn Thới Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Thới Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Bình
27. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Biển Bạch
28. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Tân Bằng
29. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Trí Phải
30. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Trí Lực
31. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Biển Bạch Đông
32. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Thới Bình
Xem đường đi đến Xã Thới Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Bình
33. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Tân Phú
Xem đường đi đến Xã Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
34. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Tân Lộc Bắc
35. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Tân Lộc
Xem đường đi đến Xã Tân Lộc
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lộc
36. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Tân Lộc Đông
37. Tỉnh Cà Mau
Huyện Thới Bình
Xã Hồ Thị Kỷ
38. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Thị trấn Trần Văn Thời
39. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Thị trấn Sông Đốc
40. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Bình Tây Bắc
41. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Bình Tây
42. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Trần Hợi
43. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Lộc
44. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Bình
Xem đường đi đến Xã Khánh Bình
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Bình
45. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Hưng
Xem đường đi đến Xã Khánh Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Hưng
46. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Bình Đông
47. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Khánh Hải
Xem đường đi đến Xã Khánh Hải
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Hải
48. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Lợi An
49. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Phong Điền
Xem đường đi đến Xã Phong Điền
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Điền
50. Tỉnh Cà Mau
Huyện Trần Văn Thời
Xã Phong Lạc
51. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Thị trấn Cái Nước
52. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Thạnh Phú
Xem đường đi đến Xã Thạnh Phú
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Phú
53. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Lương Thế Trân
54. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Phú Hưng
Xem đường đi đến Xã Phú Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hưng
55. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
56. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Hưng Mỹ
Xem đường đi đến Xã Hưng Mỹ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Mỹ
57. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Hoà Mỹ
58. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Đông Hưng
Xem đường đi đến Xã Đông Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hưng
59. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Đông Thới
60. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Tân Hưng Đông
61. Tỉnh Cà Mau
Huyện Cái Nước
Xã Trần Thới
62. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Thị trấn Đầm Dơi
63. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tạ An Khương
64. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tạ An Khương Đông
65. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Trần Phán
66. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Trung
Xem đường đi đến Xã Tân Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Trung
67. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Đức
Xem đường đi đến Xã Tân Đức
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Đức
68. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Thuận
Xem đường đi đến Xã Tân Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận
69. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tạ An Khương Nam
70. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Duyệt
71. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Dân
Xem đường đi đến Xã Tân Dân
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dân
72. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
73. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Quách Phẩm Bắc
74. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Quách Phẩm
75. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Thanh Tùng
Xem đường đi đến Xã Thanh Tùng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Tùng
76. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Ngọc Chánh
77. Tỉnh Cà Mau
Huyện Đầm Dơi
Xã Nguyễn Huân
78. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Thị Trấn Năm Căn
79. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Hàm Rồng
Xem đường đi đến Xã Hàm Rồng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hàm Rồng
80. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Hiệp Tùng
81. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Đất Mới
82. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Lâm Hải
83. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Hàng Vịnh
84. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Tam Giang
Xem đường đi đến Xã Tam Giang
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Giang
85. Tỉnh Cà Mau
Huyện Năm Căn
Xã Tam Giang Đông
86. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Thị trấn Cái Đôi Vàm
87. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Phú Thuận
Xem đường đi đến Xã Phú Thuận
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thuận
88. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Phú Mỹ
Xem đường đi đến Xã Phú Mỹ
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Mỹ
89. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Phú Tân
Xem đường đi đến Xã Phú Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Tân
90. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Tân Hải
Xem đường đi đến Xã Tân Hải
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hải
91. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Việt Thắng
92. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Tân Hưng Tây
93. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Rạch Chèo
94. Tỉnh Cà Mau
Huyện Phú Tân
Xã Nguyễn Việt Khái
95. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Tam Giang Tây
96. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Tân Ân Tây
97. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Viên An Đông
98. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Viên An
Xem đường đi đến Xã Viên An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Viên An
99. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Thị trấn Rạch Gốc
100. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Tân Ân
Xem đường đi đến Xã Tân Ân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Ân
101. Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển
Xã Đất Mũi

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!