About Me

Danh sách 111 quận huyện phường xã của Tỉnh Bình Phước tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bình Phước, đây là thông tin 111 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 111 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bình Phướcmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Phường Thác Mơ
2. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Phường Long Thủy
3. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Phường Phước Bình
Xem đường đi đến Phường Phước Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Bình
4. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Phường Long Phước
Xem đường đi đến Phường Long Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Phước
5. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Phường Sơn Giang
Xem đường đi đến Phường Sơn Giang
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Giang
6. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Xã Long Giang
Xem đường đi đến Xã Long Giang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Giang
7. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Phước Long
Xã Phước Tín
8. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tân Phú
Xem đường đi đến Phường Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
9. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tân Đồng
Xem đường đi đến Phường Tân Đồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Đồng
10. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tân Bình
Xem đường đi đến Phường Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
11. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tân Xuân
Xem đường đi đến Phường Tân Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Xuân
12. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tân Thiện
Xem đường đi đến Phường Tân Thiện
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thiện
13. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
14. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Phường Tiến Thành
Xem đường đi đến Phường Tiến Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiến Thành
15. Tỉnh Bình Phước
Thành phố Đồng Xoài
Xã Tiến Hưng
16. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Phường Hưng Chiến
17. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Phường An Lộc
Xem đường đi đến Phường An Lộc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lộc
18. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Phường Phú Thịnh
Xem đường đi đến Phường Phú Thịnh
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thịnh
19. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Phường Phú Đức
Xem đường đi đến Phường Phú Đức
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Đức
20. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Xã Thanh Lương
Xem đường đi đến Xã Thanh Lương
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Lương
21. Tỉnh Bình Phước
Thị xã Bình Long
Xã Thanh Phú
Xem đường đi đến Xã Thanh Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Phú
22. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Bù Gia Mập
23. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Đak Ơ
24. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Đức Hạnh
Xem đường đi đến Xã Đức Hạnh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Hạnh
25. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Phú Văn
26. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Đa Kia
27. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Phước Minh
Xem đường đi đến Xã Phước Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Minh
28. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Bình Thắng
Xem đường đi đến Xã Bình Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thắng
29. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Gia Mập
Xã Phú Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Phú Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Nghĩa
30. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Thị trấn Lộc Ninh
Xem đường đi đến Thị trấn Lộc Ninh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Ninh
31. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Hòa
Xem đường đi đến Xã Lộc Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Hòa
32. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc An
Xem đường đi đến Xã Lộc An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc An
33. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Tấn
34. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thạnh
35. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Hiệp
36. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thiện
37. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thuận
Xem đường đi đến Xã Lộc Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Thuận
38. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Quang
39. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Phú
Xem đường đi đến Xã Lộc Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Phú
40. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thành
Xem đường đi đến Xã Lộc Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Thành
41. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thái
42. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Điền
Xem đường đi đến Xã Lộc Điền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Điền
43. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Hưng
Xem đường đi đến Xã Lộc Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Hưng
44. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Thịnh
Xem đường đi đến Xã Lộc Thịnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Thịnh
45. Tỉnh Bình Phước
Huyện Lộc Ninh
Xã Lộc Khánh
46. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Thị trấn Thanh Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
47. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Hưng Phước
48. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Phước Thiện
49. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Thiện Hưng
50. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Thanh Hòa
Xem đường đi đến Xã Thanh Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hòa
51. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
52. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đốp
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
53. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Thanh An
Xem đường đi đến Xã Thanh An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh An
54. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã An Khương
55. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã An Phú
Xem đường đi đến Xã An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
56. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Tân Lợi
Xem đường đi đến Xã Tân Lợi
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lợi
57. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
58. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Minh Đức
Xem đường đi đến Xã Minh Đức
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Đức
59. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Minh Tâm
Xem đường đi đến Xã Minh Tâm
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tâm
60. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Phước An
Xem đường đi đến Xã Phước An
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước An
61. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Thanh Bình
Xem đường đi đến Xã Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
62. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Thị trấn Tân Khai
63. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Đồng Nơ
64. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Tân Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
65. Tỉnh Bình Phước
Huyện Hớn Quản
Xã Tân Quan
66. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Thị trấn Tân Phú
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
67. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Thuận Lợi
68. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Đồng Tâm
Xem đường đi đến Xã Đồng Tâm
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tâm
69. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Phước
Xem đường đi đến Xã Tân Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phước
70. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
71. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Lợi
Xem đường đi đến Xã Tân Lợi
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lợi
72. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
73. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Hòa
Xem đường đi đến Xã Tân Hòa
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hòa
74. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Thuận Phú
75. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Đồng Tiến
Xem đường đi đến Xã Đồng Tiến
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tiến
76. Tỉnh Bình Phước
Huyện Đồng Phú
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
77. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Thị trấn Đức Phong
Xem đường đi đến Thị trấn Đức Phong
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Phong
78. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đường 10
79. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đak Nhau
80. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Phú Sơn
Xem đường đi đến Xã Phú Sơn
Có 12 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Sơn
81. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Thọ Sơn
Xem đường đi đến Xã Thọ Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thọ Sơn
82. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Bình Minh
Xem đường đi đến Xã Bình Minh
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Minh
83. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Bom Bo
84. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Minh Hưng
Xem đường đi đến Xã Minh Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Hưng
85. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đoàn Kết
Xem đường đi đến Xã Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
86. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đồng Nai
87. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đức Liễu
88. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Thống Nhất
Xem đường đi đến Xã Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
89. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Nghĩa Trung
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Trung
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Trung
90. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Nghĩa Bình
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Bình
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Bình
91. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Đăng Hà
92. Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Xã Phước Sơn
Xem đường đi đến Xã Phước Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Sơn
93. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Thị trấn Chơn Thành
94. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Thành Tâm
Xem đường đi đến Xã Thành Tâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thành Tâm
95. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Minh Lập
Xem đường đi đến Xã Minh Lập
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Lập
96. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Quang Minh
Xem đường đi đến Xã Quang Minh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Minh
97. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Minh Hưng
Xem đường đi đến Xã Minh Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Hưng
98. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Minh Long
Xem đường đi đến Xã Minh Long
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Long
99. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Minh Thành
Xem đường đi đến Xã Minh Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Thành
100. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Nha Bích
101. Tỉnh Bình Phước
Huyện Chơn Thành
Xã Minh Thắng
102. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Long Bình
Xem đường đi đến Xã Long Bình
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Bình
103. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Bình Tân
Xem đường đi đến Xã Bình Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Tân
104. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Bình Sơn
Xem đường đi đến Xã Bình Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Sơn
105. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Long Hưng
Xem đường đi đến Xã Long Hưng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hưng
106. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Phước Tân
Xem đường đi đến Xã Phước Tân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Tân
107. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Bù Nho
108. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Long Hà
109. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Long Tân
Xem đường đi đến Xã Long Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Tân
110. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Phú Trung
Xem đường đi đến Xã Phú Trung
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Trung
111. Tỉnh Bình Phước
Huyện Phú Riềng
Xã Phú Riềng

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!