About Me

Danh sách 142 quận huyện phường xã của Tỉnh Lâm Đồng tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Lâm Đồng, đây là thông tin 142 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 142 quận huyện hành chánh của Tỉnh Lâm Đồngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 7
Xem đường đi đến Phường 7
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 7
2. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 8
Xem đường đi đến Phường 8
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 8
3. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
4. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 9
Xem đường đi đến Phường 9
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 9
5. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
6. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
7. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 6
Xem đường đi đến Phường 6
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 6
8. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 5
Xem đường đi đến Phường 5
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 5
9. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 4
Xem đường đi đến Phường 4
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 4
10. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
11. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
12. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Phường 3
Xem đường đi đến Phường 3
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 3
13. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Xã Xuân Thọ
Xem đường đi đến Xã Xuân Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Thọ
14. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Xã Tà Nung
15. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Xã Trạm Hành
16. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Xã Xuân Trường
Xem đường đi đến Xã Xuân Trường
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Trường
17. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường Lộc Phát
18. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường Lộc Tiến
Xem đường đi đến Phường Lộc Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Tiến
19. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
20. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
21. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường B'lao
22. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Phường Lộc Sơn
Xem đường đi đến Phường Lộc Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Sơn
23. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Xã Đạm Bri
24. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Xã Lộc Thanh
25. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Xã Lộc Nga
26. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Xã Lộc Châu
27. Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo Lộc
Xã Đại Lào
28. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Đạ Tông
29. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Đạ Long
30. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Đạ M' Rong
31. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Liêng Srônh
32. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Đạ Rsal
33. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Rô Men
34. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Phi Liêng
35. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đam Rông
Xã Đạ K' Nàng
36. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Thị trấn Lạc Dương
37. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Xã Đạ Chais
38. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Xã Đạ Nhim
39. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Xã Đưng KNớ
40. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Xã Lát
41. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lạc Dương
Xã Đạ Sar
42. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Thị trấn Nam Ban
43. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Thị trấn Đinh Văn
44. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Phú Sơn
Xem đường đi đến Xã Phú Sơn
Có 12 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Sơn
45. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Phi Tô
46. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Mê Linh
Xem đường đi đến Xã Mê Linh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mê Linh
47. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Đạ Đờn
48. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Phúc Thọ
Xem đường đi đến Xã Phúc Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phúc Thọ
49. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Đông Thanh
Xem đường đi đến Xã Đông Thanh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thanh
50. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Gia Lâm
Xem đường đi đến Xã Gia Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Lâm
51. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Tân Thanh
Xem đường đi đến Xã Tân Thanh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thanh
52. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Tân Văn
Xem đường đi đến Xã Tân Văn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Văn
53. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Hoài Đức
Xem đường đi đến Xã Hoài Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoài Đức
54. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Tân Hà
Xem đường đi đến Xã Tân Hà
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hà
55. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Liên Hà
Xem đường đi đến Xã Liên Hà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Hà
56. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Đan Phượng
Xem đường đi đến Xã Đan Phượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đan Phượng
57. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Lâm Hà
Xã Nam Hà
Xem đường đi đến Xã Nam Hà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Hà
58. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Thị trấn D'Ran
59. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Thị trấn Thạnh Mỹ
Xem đường đi đến Thị trấn Thạnh Mỹ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Mỹ
60. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Lạc Xuân
61. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Đạ Ròn
62. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Lạc Lâm
63. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Ka Đô
64. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Quảng Lập
65. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Ka Đơn
66. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Tu Tra
67. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
Xã Pró
68. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Thị trấn Liên Nghĩa
Xem đường đi đến Thị trấn Liên Nghĩa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Nghĩa
69. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Hiệp An
Xem đường đi đến Xã Hiệp An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp An
70. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Liên Hiệp
Xem đường đi đến Xã Liên Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Hiệp
71. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Hiệp Thạnh
Xem đường đi đến Xã Hiệp Thạnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Thạnh
72. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Bình Thạnh
Xem đường đi đến Xã Bình Thạnh
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thạnh
73. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã N'Thol Hạ
74. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Tân Hội
Xem đường đi đến Xã Tân Hội
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hội
75. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
76. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Phú Hội
Xem đường đi đến Xã Phú Hội
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hội
77. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Ninh Gia
78. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Tà Năng
79. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Đa Quyn
80. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Tà Hine
81. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Đà Loan
82. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đức Trọng
Xã Ninh Loan
83. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Thị trấn Di Linh
84. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Đinh Trang Thượng
85. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Tân Thượng
Xem đường đi đến Xã Tân Thượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thượng
86. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Tân Lâm
Xem đường đi đến Xã Tân Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lâm
87. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Tân Châu
Xem đường đi đến Xã Tân Châu
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Châu
88. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Tân Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Tân Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Nghĩa
89. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Gia Hiệp
90. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Đinh Lạc
91. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Tam Bố
92. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Đinh Trang Hòa
93. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Liên Đầm
94. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Gung Ré
95. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Bảo Thuận
Xem đường đi đến Xã Bảo Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bảo Thuận
96. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Hòa Ninh
Xem đường đi đến Xã Hòa Ninh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Ninh
97. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Hòa Trung
98. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Hòa Nam
Xem đường đi đến Xã Hòa Nam
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Nam
99. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Hòa Bắc
Xem đường đi đến Xã Hòa Bắc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bắc
100. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Sơn Điền
101. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Di Linh
Xã Gia Bắc
102. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Thị trấn Lộc Thắng
103. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Bảo
104. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Lâm
105. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Phú
Xem đường đi đến Xã Lộc Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Phú
106. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Bắc
107. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã B' Lá
108. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Ngãi
109. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Quảng
110. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Tân
111. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Đức
112. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc An
Xem đường đi đến Xã Lộc An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc An
113. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Tân Lạc
Xem đường đi đến Xã Tân Lạc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lạc
114. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Thành
Xem đường đi đến Xã Lộc Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Thành
115. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
Xã Lộc Nam
116. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Thị trấn Đạ M'ri
117. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Thị trấn Ma Đa Guôi
Xem đường đi đến Thị trấn Ma Đa Guôi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ma Đa Guôi
118. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Hà Lâm
119. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Đạ Tồn
120. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Đạ Oai
121. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Đạ Ploa
122. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Ma Đa Guôi
Xem đường đi đến Xã Ma Đa Guôi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ma Đa Guôi
123. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Đoàn Kết
Xem đường đi đến Xã Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
124. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Huoai
Xã Phước Lộc
Xem đường đi đến Xã Phước Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Lộc
125. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Thị trấn Đạ Tẻh
126. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã An Nhơn
Xem đường đi đến Xã An Nhơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Nhơn
127. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Quốc Oai
Xem đường đi đến Xã Quốc Oai
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quốc Oai
128. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Mỹ Đức
Xem đường đi đến Xã Mỹ Đức
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Đức
129. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Quảng Trị
130. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Đạ Lây
131. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Triệu Hải
132. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Đạ Kho
133. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Đạ Tẻh
Xã Đạ Pal
134. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Thị trấn Cát Tiên
135. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Tiên Hoàng
136. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Phước Cát 2
137. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Gia Viễn
138. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Nam Ninh
139. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Thị trấn Phước Cát
140. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Đức Phổ
141. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Quảng Ngãi
142. Tỉnh Lâm Đồng
Huyện Cát Tiên
Xã Đồng Nai Thượng

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!