About Me

Danh sách 184 quận huyện phường xã của Tỉnh Đắk Lắk tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Đắk Lắk, đây là thông tin 184 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 184 quận huyện hành chánh của Tỉnh Đắk Lắkmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân Lập
Xem đường đi đến Phường Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
2. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân Hòa
Xem đường đi đến Phường Tân Hòa
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hòa
3. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân An
Xem đường đi đến Phường Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
4. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Thống Nhất
Xem đường đi đến Phường Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
5. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Thành Nhất
6. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Thắng Lợi
Xem đường đi đến Phường Thắng Lợi
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thắng Lợi
7. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân Lợi
Xem đường đi đến Phường Tân Lợi
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lợi
8. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Thành Công
Xem đường đi đến Phường Thành Công
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thành Công
9. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân Thành
Xem đường đi đến Phường Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
10. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tân Tiến
Xem đường đi đến Phường Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
11. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Tự An
12. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Ea Tam
Xem đường đi đến Phường Ea Tam
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ea Tam
13. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Phường Khánh Xuân
Xem đường đi đến Phường Khánh Xuân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Xuân
14. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Hòa Thuận
Xem đường đi đến Xã Hòa Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thuận
15. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Cư ÊBur
16. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Ea Tu
17. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Hòa Thắng
Xem đường đi đến Xã Hòa Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thắng
18. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Ea Kao
19. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Hòa Phú
Xem đường đi đến Xã Hòa Phú
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phú
20. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Hòa Khánh
Xem đường đi đến Xã Hòa Khánh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Khánh
21. Tỉnh Đắk Lắk
Thành phố Buôn Ma Thuột
Xã Hòa Xuân
Xem đường đi đến Xã Hòa Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Xuân
22. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường An Lạc
Xem đường đi đến Phường An Lạc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lạc
23. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường An Bình
Xem đường đi đến Phường An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
24. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường Thiện An
25. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường Đạt Hiếu
26. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường Đoàn Kết
Xem đường đi đến Phường Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
27. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Xã Ea Blang
28. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Xã Ea Drông
29. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường Thống Nhất
Xem đường đi đến Phường Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
30. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Phường Bình Tân
Xem đường đi đến Phường Bình Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Tân
31. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Xã Ea Siên
32. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Xã Bình Thuận
Xem đường đi đến Xã Bình Thuận
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thuận
33. Tỉnh Đắk Lắk
Thị Xã Buôn Hồ
Xã Cư Bao
34. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Thị trấn Ea Drăng
35. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea H'leo
36. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Sol
37. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Ral
38. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Wy
39. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Cư A Mung
40. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Cư Mốt
41. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Hiao
42. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Khal
43. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Dliê Yang
44. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Tir
45. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea H'leo
Xã Ea Nam
46. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Thị trấn Ea Súp
47. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ia Lốp
48. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ia JLơi
49. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ea Rốk
50. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ya Tờ Mốt
51. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ia RVê
52. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ea Lê
53. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Cư KBang
54. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Ea Bung
55. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Súp
Xã Cư M'Lan
56. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Krông Na
57. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Ea Huar
58. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Ea Wer
59. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Tân Hoà
Xem đường đi đến Xã Tân Hoà
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hoà
60. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Cuôr KNia
61. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Ea Bar
62. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
Xã Ea Nuôl
63. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Thị trấn Ea Pốk
64. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Thị trấn Quảng Phú
Xem đường đi đến Thị trấn Quảng Phú
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Phú
65. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Quảng Tiến
Xem đường đi đến Xã Quảng Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Tiến
66. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea Kuêh
67. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea Kiết
68. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea Tar
69. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Cư Dliê M'nông
70. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea H'đinh
71. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea Tul
72. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea KPam
73. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea M'DRóh
74. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Quảng Hiệp
75. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Cư M'gar
76. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea D'Rơng
77. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Ea M'nang
78. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Cư Suê
79. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư M'gar
Xã Cuor Đăng
80. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Cư Né
81. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Chư KBô
82. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Cư Pơng
83. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Ea Sin
84. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Pơng Drang
85. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
86. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk
Xã Ea Ngai
87. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Thị trấn Krông Năng
Xem đường đi đến Thị trấn Krông Năng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Krông Năng
88. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã ĐLiê Ya
89. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Tóh
90. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Tam
Xem đường đi đến Xã Ea Tam
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ea Tam
91. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Phú Lộc
Xem đường đi đến Xã Phú Lộc
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lộc
92. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Tam Giang
Xem đường đi đến Xã Tam Giang
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Giang
93. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Puk
94. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Dăh
95. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Hồ
96. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Phú Xuân
Xem đường đi đến Xã Phú Xuân
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Xuân
97. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Cư Klông
98. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Năng
Xã Ea Tân
99. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Thị trấn Ea Kar
100. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Thị trấn Ea Knốp
101. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Sô
102. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Sar
103. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Xuân Phú
Xem đường đi đến Xã Xuân Phú
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Phú
104. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư Huê
105. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Tih
106. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Đar
107. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Kmút
108. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư Ni
109. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Păl
110. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư Prông
111. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Ea Ô
112. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư ELang
113. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư Bông
114. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Ea Kar
Xã Cư Jang
115. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Thị trấn M'Đrắk
116. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Cư Prao
117. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea Pil
118. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea Lai
119. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea H'MLay
120. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Krông Jing
121. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea M' Doal
122. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea Riêng
123. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Cư M'ta
124. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Cư K Róa
125. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Krông Á
126. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Cư San
127. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện M'Đrắk
Xã Ea Trang
128. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Thị trấn Krông Kmar
129. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Dang Kang
130. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Cư KTy
131. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Hòa Thành
Xem đường đi đến Xã Hòa Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thành
132. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Hòa Tân
Xem đường đi đến Xã Hòa Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tân
133. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Hòa Phong
Xem đường đi đến Xã Hòa Phong
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phong
134. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Hòa Lễ
135. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Yang Reh
136. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Ea Trul
137. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Khuê Ngọc Điền
138. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Cư Pui
139. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Hòa Sơn
Xem đường đi đến Xã Hòa Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Sơn
140. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Cư Drăm
141. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Bông
Xã Yang Mao
142. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Thị trấn Phước An
Xem đường đi đến Thị trấn Phước An
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước An
143. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã KRông Búk
144. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Kly
145. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Kênh
146. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Phê
147. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea KNuec
148. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Yông
149. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Hòa An
Xem đường đi đến Xã Hòa An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa An
150. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Kuăng
151. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Hòa Đông
Xem đường đi đến Xã Hòa Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Đông
152. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Hiu
153. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Hòa Tiến
Xem đường đi đến Xã Hòa Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tiến
154. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
155. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Vụ Bổn
156. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Uy
157. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Pắc
Xã Ea Yiêng
158. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Thị trấn Buôn Trấp
159. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Dray Sáp
160. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Ea Na
161. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Ea Bông
162. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Băng A Drênh
163. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Dur KMăl
164. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Bình Hòa
Xem đường đi đến Xã Bình Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Hòa
165. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông A Na
Xã Quảng Điền
166. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Thị trấn Liên Sơn
Xem đường đi đến Thị trấn Liên Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Sơn
167. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Yang Tao
168. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Bông Krang
169. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Đắk Liêng
170. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Buôn Triết
171. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Buôn Tría
172. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Đắk Phơi
173. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Đắk Nuê
174. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Krông Nô
175. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Nam Ka
176. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Lắk
Xã Ea R'Bin
177. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Ea Ning
178. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Cư Ê Wi
179. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Ea Ktur
180. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Ea Tiêu
181. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Ea BHốk
182. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Ea Hu
183. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Dray Bhăng
184. Tỉnh Đắk Lắk
Huyện Cư Kuin
Xã Hòa Hiệp
Xem đường đi đến Xã Hòa Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hiệp

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!