About Me

Danh sách 71 quận huyện phường xã của Tỉnh Đắk Nông tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Đắk Nông, đây là thông tin 71 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 71 quận huyện hành chánh của Tỉnh Đắk Nôngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Nghĩa Đức
Xem đường đi đến Phường Nghĩa Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Đức
2. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Nghĩa Thành
Xem đường đi đến Phường Nghĩa Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Thành
3. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Nghĩa Phú
Xem đường đi đến Phường Nghĩa Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Phú
4. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Nghĩa Tân
Xem đường đi đến Phường Nghĩa Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Tân
5. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Nghĩa Trung
Xem đường đi đến Phường Nghĩa Trung
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Trung
6. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Xã Đăk R'Moan
7. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Phường Quảng Thành
Xem đường đi đến Phường Quảng Thành
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Thành
8. Tỉnh Đắk Nông
Thành phố Gia Nghĩa
Xã Đắk Nia
9. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Quảng Sơn
Xem đường đi đến Xã Quảng Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Sơn
10. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Quảng Hoà
11. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Đắk Ha
12. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Đắk R'Măng
13. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Quảng Khê
Xem đường đi đến Xã Quảng Khê
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Khê
14. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Đắk Plao
15. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đăk Glong
Xã Đắk Som
16. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Thị trấn Ea T'Ling
17. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Đắk Wil
18. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Ea Pô
19. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Nam Dong
20. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Đắk DRông
21. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Tâm Thắng
22. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Cư Knia
23. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Cư Jút
Xã Trúc Sơn
24. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Thị trấn Đắk Mil
25. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đắk Lao
26. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đắk R'La
27. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đắk Gằn
28. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đức Mạnh
29. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đắk N'Drót
30. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Long Sơn
Xem đường đi đến Xã Long Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Sơn
31. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đắk Sắk
32. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Thuận An
Xem đường đi đến Xã Thuận An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận An
33. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Mil
Xã Đức Minh
Xem đường đi đến Xã Đức Minh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Minh
34. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Thị trấn Đắk Mâm
35. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Đắk Sôr
36. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Nam Xuân
Xem đường đi đến Xã Nam Xuân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Xuân
37. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Buôn Choah
38. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Nam Đà
39. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
40. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Đắk Drô
41. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Nâm Nung
42. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Đức Xuyên
43. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Đắk Nang
44. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Quảng Phú
Xem đường đi đến Xã Quảng Phú
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Phú
45. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Nô
Xã Nâm N'Đir
46. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Thị trấn Đức An
47. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Đắk Môl
48. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Đắk Hòa
49. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Nam Bình
Xem đường đi đến Xã Nam Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Bình
50. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Thuận Hà
51. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Thuận Hạnh
52. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Đắk N'Dung
53. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Nâm N'Jang
54. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song
Xã Trường Xuân
Xem đường đi đến Xã Trường Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Xuân
55. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Thị trấn Kiến Đức
56. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Quảng Tín
57. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Đắk Wer
58. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Nhân Cơ
59. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Kiến Thành
Xem đường đi đến Xã Kiến Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kiến Thành
60. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Nghĩa Thắng
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Thắng
61. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Đạo Nghĩa
62. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Đắk Sin
63. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Hưng Bình
Xem đường đi đến Xã Hưng Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Bình
64. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Đắk Ru
65. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk R'Lấp
Xã Nhân Đạo
Xem đường đi đến Xã Nhân Đạo
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Đạo
66. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Quảng Trực
67. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Đắk Búk So
68. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Quảng Tâm
Xem đường đi đến Xã Quảng Tâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Tâm
69. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Đắk R'Tíh
70. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Đắk Ngo
71. Tỉnh Đắk Nông
Huyện Tuy Đức
Xã Quảng Tân
Xem đường đi đến Xã Quảng Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Tân

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!