About Me

Sổ tay phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021 (bản in) cho cá nhân - phường - xã và doanh nghiệp

Lang thang trên mạng thì cũng tìm ra vài thứ hay ho, đây là chuyên mục để chia sẻ những tài nguyên đó.

Những tài liệu được chia sẻ bên dưới đây được thu thập từ rất nhiều nguồn, có thể các diễn đàn nào đó, forum nào đó chẳng hạn hoặc thậm chí từ 1 người xa lạ nào đó trên Facebook. Các link được chia sẻ có thể là Google Drive, Mega hay Fshare tùy vào chủ nhân của link. Admin Khochat.comDulichdau.com chỉ trung gian sưu tầm và mang tới cho bạn.

Xin cảm ơn các đối tác chủ dự án Tân Lân Residence diaocphucland.vnđịa chỉ phun xăm chân mày đẹp hcm huongtrabeauty.vn đã tài trợ website nhỏ này.

Chúc bạn tải được dữ liệu mình yêu thích nhé!


Sổ tay phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021 (bản in) cho cá nhân - phường - xã và doanh nghiệp


1. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\07. So tay cong tac CVP PCTT cap xa (2).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\07. So tay cong tac CVP PCTT cap xa (2).pdf
Tải file Data

2. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\06. So tay cong tac CVP PCTT cap huyen (2).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\06. So tay cong tac CVP PCTT cap huyen (2).pdf
Tải file Data

3. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\05. So tay cong tac CVP PCTT cap Tinh (2).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\05. So tay cong tac CVP PCTT cap Tinh (2).pdf
Tải file Data

4. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\14. So tay cong tac thanh vien BCD, TGV 2021 (2).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\14. So tay cong tac thanh vien BCD, TGV 2021 (2).pdf
Tải file Data

5. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\09. So tay cho Lanh dao Hat QLD.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\09. So tay cho Lanh dao Hat QLD.pdf
Tải file Data

6. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\08. So tay cho LLQLD chuyen trach.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\08. So tay cho LLQLD chuyen trach.pdf
Tải file Data

7. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\07. So tay cong tac CVP PCTT cap xa.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\07. So tay cong tac CVP PCTT cap xa.pdf
Tải file Data

8. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\10. So tay huong dan doi xung kich cap xa 2021.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\10. So tay huong dan doi xung kich cap xa 2021.pdf
Tải file Data

9. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\01. Quyen thien tai VN 2020.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\01. Quyen thien tai VN 2020.pdf
Tải file Data

10. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\16. Quan ly RRTT dua vao cong dong.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\16. Quan ly RRTT dua vao cong dong.pdf
Tải file Data

11. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.2. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 2).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.2. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 2).pdf
Tải file Data

12. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.3. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 3).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.3. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 3).pdf
Tải file Data

13. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.1. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 1).pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\11.1. Tuyen tap KHCN trong PCTT (quyen 1).pdf
Tải file Data

14. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\13. So tay huong dan PCTT cho Truong hoc A5.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\13. So tay huong dan PCTT cho Truong hoc A5.pdf
Tải file Data

15. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\12. So tay huong dan PCTT cho Doanh Nghiep.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\12. So tay huong dan PCTT cho Doanh Nghiep.pdf
Tải file Data

16. 02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\15. So tay huong dan xay dung PA ung pho thien tai.pdf


02. Sach, So tay, Huong dan ve cong tac PCTT\15. So tay huong dan xay dung PA ung pho thien tai.pdf
Tải file Data

17. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\03. 05-QĐ-TWPCTT phân công phụ trách địa bàn 2021.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\03. 05-QĐ-TWPCTT phân công phụ trách địa bàn 2021.pdf
Tải file Data

18. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\05. 06QD-TWPCTT danh sach thanh vien To giup viec BCD.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\05. 06QD-TWPCTT danh sach thanh vien To giup viec BCD.pdf
Tải file Data

19. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\04. 18-QD-TWPCTT ke hoach BCD 2021.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\04. 18-QD-TWPCTT ke hoach BCD 2021.pdf
Tải file Data

20. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\02. 05_phan cong nhiem vu thanh vien BCD.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\02. 05_phan cong nhiem vu thanh vien BCD.pdf
Tải file Data

21. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\01. 04-QĐ-TWPCTT 22.4.2021 danh sach thanh vien BCD.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\2. Tai lieu kem theo\01. 04-QĐ-TWPCTT 22.4.2021 danh sach thanh vien BCD.pdf
Tải file Data

22. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\1. Bao cao chinh, BC tham luan\1.1. Báo cáo tổng kết PCTT 2020 final.doc


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\1. Bao cao chinh, BC tham luan\1.1. Báo cáo tổng kết PCTT 2020 final.doc
Tải file Data

23. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\1. Bao cao chinh, BC tham luan\1.2. Bao cao tham luan Bo nganh, dia phuong.docx


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\1. Bao cao chinh, BC tham luan\1.2. Bao cao tham luan Bo nganh, dia phuong.docx
Tải file Data

24. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\08. QD-01-Bo chi so PDMI.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\08. QD-01-Bo chi so PDMI.pdf
Tải file Data

25. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\07. 85-BTC.PDF


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\07. 85-BTC.PDF
Tải file Data

26. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\06. QĐ 379 chien luoc PCTTQG den 2030, tam nhin 2050.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\06. QĐ 379 chien luoc PCTTQG den 2030, tam nhin 2050.pdf
Tải file Data

. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\05. 1270QD-TTg ban hanh KH thuc hien NQ76 3-10-2019.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\05. 1270QD-TTg ban hanh KH thuc hien NQ76 3-10-2019.pdf
Tải file Data

. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\04. 76NQ-CP Nghi quyet cua Chinh phu ve cong tac PCTT 19-6-2018.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\04. 76NQ-CP Nghi quyet cua Chinh phu ve cong tac PCTT 19-6-2018.pdf
Tải file Data

. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\03. quyet-dinh-987-qd-ttg-2020-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-42-ct-tw.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\03. quyet-dinh-987-qd-ttg-2020-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-42-ct-tw.pdf
Tải file Data

. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\02. Chi thi so 42CT-TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang ngay 24-3-2020.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\02. Chi thi so 42CT-TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang ngay 24-3-2020.pdf
Tải file Data

. 01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\01. Luật sửa đổi đê điều và pctt 60-2020-qh14.pdf


01. Quyen bao cao chinh phuc vu HN truc tuyen\3. Van ban chi dao, dieu hanh, QPPL\01. Luật sửa đổi đê điều và pctt 60-2020-qh14.pdf
Tải file Data

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!